Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

* Sản phẩm dầu , mỡ nhờn SHELL

1 .Advance 2 T FC/C12 1L
2 .Advance 2 T FC/ D 209L
3 .Advance 4 T 40 SF /C12 0,7L
4 .Advance 4 T 40 SF /C12 0,8L
5 .Advance 4 T 40 SF/C12 1L
6 .Advance 4 T 40 SF/C24 0,7L
7 .Advance 4 T 40 SF/C24 0,8L
8 .Advance 4 T 40 SF/C24 1L
9 .Advance 4 T 40 SF/D 209L
10.Advance Gear EP 80w / C12 x 110 ml 110ml
11.Advance S 4 20w50 SG/C12 0,8L
12.Advance S 4 20w50 SG/C12 1L
13.Advance S 4 20w50 SG/C24 0,8L
14.Advance S 4 20w50 SG/C24 1L
15.Advance Scooter 10w40 C12 0,8L
16.Advance Scooter 10w40 C 12 1L
17.Advance SX 4 - 15w40 C/12 0,8L
18.Advance SX 4 - 15w40 C/12 1L
19.Advance VSX 4 - 15w40 C/12 1L
20.AeroShell Fluid 31 C/6 3.78L
21.AeroShell Fluid 41 P 20L
22.AeroShell Grease 14 3Kg
23.AeroShell Grease 22 C/4 3Kg
24.AeroShell Oil W 100 D 205L
25.AeroShell Turbine 500 0,946L
26.Albida HDX 2 P 18Kg
27.Alvania EP-LF 0 D/180Kg
28.Alvania EP-LF 0 P/18Kg
29.Alvania EP-LF 00 D/180Kg
30.Alvania EP-LF 00 P/18Kg
31.Alvania EP-LF 1 D/180Kg
32.Alvania EP-LF 1 P/18Kg
33.Alvania EP-LF 2 D/180Kg
34.Alvania EP-LF 2 P/18Kg
35.Alvania EP-LF 3 D/180Kg
36.Alvania EP-LF 3 P/18Kg
37.Alvania RL 1 D/180Kg
38.Alvania RL 2 D/180Kg
39.Alvania RL 2 P/18Kg
40.Alvania RL 3 D/180Kg
41.Alvania RL 3 P/18Kg
42.Argina S 40 CF/D 209L
43.Argina T 30 CF/D 209L
44.Argina T 40 CF/D 209L
45.Argina X 40 Bulk
46.Argina X 40 CF/D 209L
47.ATF II D C/12 1L
48.Argina XL /CF 40 Bulk
49.Brake Fluid DOT 3 C/12 1L
50.Brake Fluid DOT 3 C/24 1L
51.Brake Fluid DOT 3 D 209L
52.Morlina T 100 D 209L
53.Mysella LA 40/ CD D 209L
54.Nerita HV P 20Kg
55.Omala 100 D 209L
56.Omala 1000 D 209L
57.Omala 150 D 209L
58.Omala 150 P 18L
59.Omala 220 D 209L
60.Omala 220 P 18L
61.Omala 320 D 209L
62.Omala 320 P 18L
63.Omala 460 D 209L
64.Omala 460 P 18L
65.Omala 68 D 209L
66.Omala 680 D 209L
67.Omala F 220 D 209L
68.Omala F 320 D 209L
69.Omala F 460 D 209L
70.Omala HD 220 P 18L
71.Punching BS D 209L
72.Retinax EP 2 D 180Kg
73.Retinax EP 2 P 18Kg
74.Retinax EP 3 D 180Kg
75.Retinax EP 3 P 18Kg
76.Retinax EP X 2 D 180Kg
77.Retinax HD 2 P 18Kg
78.Retinax HD 3 D 180Kg
79.Retinax HD 3 P 18Kg
80.Retinax HD X 2 P 18Kg
81.Retinax LX 2 D 180Kg
82.Retinax LX 2 P 18Kg
83.Retinax LX 3 D 180Kg
84.Rhodina RL 2 D 180Kg
85.Rimula R1 20w50 CD/SE - P 18L
86.Rimula R1 20w50 CD/SE - P 25L
87.Rimula R1 20w50 CD/SE - C4 4L
88.Rimula R1 20w50 CD/SE - C6 4L
89.Rimula R1 20w50 CD/SE - D 209L
90.Rimula R1 40 CD/SE - C4 4L
91.Rimula R1 40 CD/SE - C6 4L
92.Rimula R1 40 CD/SE - D 209L
92.Rimula R1 40 CD/SE - P 18L
94.Rimula R1 50 CD/SE - D 209L
95.Rimula R1 50 CD/SE - P 18L
96.Rimula R1 50 CD/SE - P 25L
97.Rimula R2 40 CF/10 TBN/P 18L
98.Rimula R2 40 CF/10 TBN/D 209L
99.Rimula R2 Extra 15w40 CF 4/P 18L
100.Rimula R2 Extra 15w40 CF 4/D 209L
101.Rimula R3 10W CF / D 209L
102.Rimula R3 50 CF / D 209L
103.Brake Fluid DOT 3 C/24 0,5L
104.Brake Fluid DOT 4 C/24 1L
105.Cardium Compound 200 D 180Kg
106.Cardium EP 100 D 180Kg
107.Cardium EP S2 P 19Kg
108.Cassida Fluid DC 32 P 22L
109.Cassida GL 220 P 22L
110.Cassida GL E 220 P 22L
111.Cassida HD S 00 P 19Kg
112.Cassida HF 100 P 22L
113.Catenex S523/ IBC 1000L
114.Clavus 46 D 209L
115.Clavus 46 P 18L
116.Clavus 68 D 209L
117.Clavus 68 P 18L
118.Clavus G 32 D 209L
119.Clavus G 46 D 209L
120.Clavus G 68 D 209L
121.Clavus SP 68 D 209L
122.Corena AP 100 P 20L
123.Corena AS 32 P 18L
124.Corena AS 46 D 209L
125.Corena AS 46 P 18L
126.Corena AS 68 P 18L
127.Corena P 100 D 209L
128.Corena P 100 P 18L
129.Corena P 150 D 209L
130.Corena P 68 D 209L
131.Corena P 68 P 18L
132.Corena RS 32 P 20L
133.Corena RS 32 D 209L
134.Corena RS 32 P 18L
135.Corena S 46 D 209L
136.Corena S 46 P 18L
137.Corena S 68 D 209L
138.Corena S 68 P 18L
139.Darina R 2 D 180Kg
140.Darina R 2 P 18Kg
141.Diala B D 209L
142.Diala BX D 209L
143.Diala GX D 209L
144.Donax TA D 209L
145.Donax TA P 18L
146.Donax TC 30 D 209L
147.Donax TC 50 D 209L
148.Donax TD 10W - 30 D 209L
149.Donax TD 5W - 30 D 209L
150.Donax TM D 209L
151.Donax TX G-32003 D 209L
152.Dromus B D 209L
153.Dromus B P 18L
154.EDM Fluid 2 D 209L
155.Flushing Oil D/209L
156.Flushing Oil/IBC 1000 L
157.Gadinia 30 CF/D/209L
158.Gadinia 40 CF/D/209L
159.Garia 404 M - 10 D/209L
160.Helix 40 D/209L
161.Helix Plus 10w40 SL/CF C4 4L
162.Helix Super 20w50 SL C4 4L
163.Helix Super 20w50 SL C6 4L
164.Helix Super 20w50 SL D/209L
165.Rimula R3 MW 15w40 D/209L
166.Rimuala R3 + 30 CF / D 209L
167.Rimula R3 +40 CF/ D 209L
168.Rimula R3 X 15w40 CH4 /C4 4L
169.Rimula R3 X 15w40 CH4 /P 228.3L
170.Rimula R3 X 15w40 CH4/D 2 228.3
171.Rotella 50 SC/CB / D/185L
172.Rustkote 943 D/209L
173.Rustkote 943 P/18L
174.Rustkote 945 D/209L
175.Shell Coolant Conc OAT D/209L
176.Shell Coolant Conc OAT P/18L
177.Shell Coolant Conc OAT C/24 0,5L
178.Shell Helix 40 C/ 4 4L
179.Shell Helix 40 C/6 4L
180.Shell Oil 9156 P 20L
181.Spirax A 140 GL5/D 209L
182.Spirax A 140 GL5/C4 4L
183.Spirax A 140 GL5/C6 4L
184.Spirax A 140 GL5/P 18L
185.Spirax A 80w90 GL5/D 209L
186.Spirax A 85w90 GL5/D 209L
187.Spirax A 90 GL5/D 209L
188.Spirax A 90 GL5/C4 4L
190.Spirax A 90 GL5/C6 4L
191.Spirax A 90 GL5/P 18L
192.Spirax G 140 GL4/D 209L
193.Spirax G 140 GL4/C4 4L
194.Spirax G 140 GL4/C6 4L
195.Spirax G 140 GL4/P 18L
196.Spirax G 90 GL4/D 209L
197.Spirax G 90 GL4/C4 4L
198.Spirax G 90 GL4/C6 4L
199.Spirax G 90 GL4/P 18L
200.Stamina 0511 D/180Kg
201.Stamina HDS P/16Kg
202.Stamina RL 2 P/16Kg
203.Sugar Mill D/209L
204.Tellus 100 D/209L
205.Tellus 22 D/209L
206.Tellus 32 D/209L
207.Tellus 32 P/18L
208.Tellus 37 D/209L
209.Tellus 46 D/209L
210.Tellus 46 P/18L
211.Tellus 68 D/209L
212.Tellus 68 P/18L
213.Tellus S 32 D/209L
214.Tellus S 46 P/18L
215.Tellus S 68 D/209L
216.Tellus T 100 D/209L
217.Tellus T 15 D/209L
218.Tellus T 22 D/209L
219.Tellus T 32 D/209L
220.Tellus T 37 D/209L
221.Tellus T 46 D/209L
222.Tellus T 68 D/209L
223.Thermia B D/209L
224.Thermia B IBC 1000L
225.Tivela GL 00/P/18L
226.Tivela S 220 P/20L
227.Helix Ultra 5w40 SM/CF (C4) 4L
228.Helix Ultra 5w40 SM/CF (C6) 4L
229.Hydraulic Oil 32 D/209L
230.Hydraulic Oil 46 D/209L
231.Hydraulic Oil 68 D/209L
232.Irus Fluid C D/209L
234.Macron 205 M-8 D/209L
235.Macron 401 F-23 D/209L
236.Malleus ET 2 P/20Kg
237.Malleus GL 205 D/204Kg
238.Malleus GL 95 P/18Kg
239.Malleus JB 2 D/180Kg
240.Malleus OGH D/180Kg
241.Melina 30 CD/D 209L
242.Morlina 10 D/209L
243.Morlina 100 D/209L
244.Morlina 150 D/209L
245.Morlina 22 D/209L
246.Morlina 220 D/209L
247.Morlina 32 D/209L
248.Morlina 32 P/18L
249.Morlina 320 D/209L
250.Morlina 46 D/209L
251.Morlina 5 D/209L
252.Morlina T 100 D/209L
253.Tivela S 320 D/209L
254.Tivela S 460 P/20L
255.Tivela S 680 D/209L
256.Tivela S 680 P/20L
257.Tonna T 220 D/209L
258.Tonna T 32 D 209L
269.Tonna T 68 D/209L
260.Tonna T 68 P/18L
261.Torcula 100 D/209L
262.Torcula 320 D/209L
263.Turbo T 100 D/209L
264.Turbo T 100 P/18L
265.Turbo T 32 D/209L
266.Turbo T 32 P/18L
267.Turbo T 46 D/209L
268.Turbo T 68 D/209L
269.Turbo T 68 P/18L
270.Valvata 1000 D/209L
272.Valvata J 460 D/209L
272.Vitrea 100 D/209L
273.Vitrea 150 D/209L
274.Vitrea 32 D/209L
275.Vitrea 46 D/209L
276.Vitrea 460 D/209L
277.Vitrea M 220 D/209

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét